Yhdistyksen säännöt

15.02.2022

Yhdistyksen nimi on Eläinten Hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia erityisesti Länsi-Suomen alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa henkilökohtaista neuvontaa eläinten pitopaikoissa sekä ohjaa kansalaisia luonnonvaraisten eläinten sekä kotieläinten oikeudenmukaiseen ja hyvään kohteluun. Yhdistys julkaisee ja jakaa tietoa eläinten hyvinvoinnista. Yhdistys voi tarvittaessa ottaa eläimiä hoitoon.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää tukitapahtumia sekä harjoittaa kirpputoritoimintaa ja tuotemyyntiä. Yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, huutokauppoja ja arpajaisia. Yhdistys voi myös hoitaa eläimiä korvausta vastaan. Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

Yhdistys tukee harkintansa mukaan tilapäisesti avuntarpeeseen joutuneita lemmikinomistajia eläinten ruokinta- ja muissa kuluissa. Yli sadan euron avustuksista päättää yhdistyksen hallitus.

Pienemmistä avustuksista voi päättää kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Yhdistys tukee lemmikkieläinten sterilaatio- ja kastraatiokampanjoita resurssiensa mukaan.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten että kaksi jäsentä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jäsenen eroaminen tai erottaminen: Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle tai hallitukselle taikka ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella jotenkin vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis- toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokouksessa läsnäolevaksi kirjatulla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus jatoiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudenmyöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa varatilintarkastajaa
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin helmikuun 15. päivä mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.